energie-pod-kontrolou

Ochrana osobních údajů

Psychologická poradna Mgr. Evy Marie Podané, IČ: 62316338, s adresou provozovny Roztylská 1860/1, Praha Chodov 11, 148 00 je správcem osobních údajů svých klientů, ev. jejich zákonných zástupců. Zpracovávám osobní údaje klientů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nového nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) platného od 25. 5. 2018.

PŘI SVÉ ČINNOSTI SE ZAVAZUJI JEDNAT TAK, ABYCH RESPEKTOVALA A CHRÁNILA

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ MÝCH KLIENTŮ.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, tj. k výkonu poradenské činnosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Uchovávány jsou pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu.

Osobní údaje jsou předávány pouze osobám stanoveným zákonem nebo pro splnění smluvní povinnosti.

 

PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Údaje, které budu na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, věk (případně datum narození), kontaktní údaje (zejména telefon nebo e-mail, v případě Vašeho požadavku na vyhotovení zprávy také adresu) a další údaje, které mi dobrovolně poskytnete z důvodů dosažení cíle Vaší návštěvy v mé psychologické poradně.
 • Máte právo nedat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V takovém případě nevedu žádné písemné údaje o Vaší osobě.
 • Osobní údaje získávám přímo od Vás, v případě nezletilých klientů od nich a jejich zákonných zástupců.
 • Všechny poskytnuté údaje zpracovávám především v souvislosti s provedením psychologického poradenství nebo v případě oboustranné dohody v souvislosti s vyhotovením odborné zprávy z psychologického vyšetření, kterou můžete použít pro informování školských zařízení, lékařů, OSPOD, soudu atp.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám pouze osobně a nejsou  bez Vašeho písemného povolení předávány třetím osobám. Závěry z vyšetření v podobě písemné zprávy jsou vydávány zletilým klientům (u nezletilého jeho zákonným zástupcům) podle domluvy buď osobně, elektronicky e-mailem nebo jsou zaslány poštou. O další distribuci zprávy již rozhodujete sami a přebíráte za tento úkon osobní zodpovědnost. Třetí osobě (škola, lékař, OSPOD apod.) mohu sdělit výsledky vyšetření výhradně na základě Vaší písemné žádosti, a to po seznámení s obsahem zprávy.
 • K osobním údajům na daňových dokladech (jedná se pouze o jméno a příjmení) má přístup subjekt zajišťující mé poradně vedení účetnictví a daňové evidence, avšak za dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
 • Ochrana osobních údajů je zajištěna uložením spisů klientů v uzamykatelné skříni v zámkem zabezpečené místnosti, kam nemá oprávněný samostatný přístup žádná jiná osoba.
 • Jako psycholog jsem povinna zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích i doporučených opatřeních. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení poradenského zásahu, ukončení poradenské péče, taktéž po ukončení podnikání. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost dle zvláštních zákonů (oznamovací povinnost).
 • Osobní údaje ve spisové složce klienta uchovávám po dobu 2 let po ukončení naší spolupráce pro případ plynulého navázání následné psychologické péče v budoucnosti. Po uplynutí 2 let od posledního sezení je Váš spis se všemi osobními údaji během následujících 1 – 6 měsíců skartován.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů
 • požadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat, omezit nebo opravit
 • požadovat výmaz, resp. skartaci osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se s podnětem můžete obrátit na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • V případě potřeby uplatnění Vašich práv či zaslání podnětů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v rámci mé psychologické poradny se na mě můžete obracet elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu  Eva-MariePodana@seznam.cz.

Pokud klient podá žádost podle GDPR (přístup, oprava, výmaz), bude informován o přijatých opatřeních do jednoho měsíce. V některých složitých případech lze lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni. Žádost vztahující se k GDPR je bezplatná. V této souvislosti bych Vás chtěla upozornit, že mohu požadovat, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abych si mohla ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abych zamezila přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem uchování záznamů o plnění mé povinnosti vyplývající ze zákona je veškerá e-mailová komunikace s klientem ohledně GDPR monitorována.